ANVÄNDARVILLKOR

 


Du är här: Informationscenter  /  Användarvillkor

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

Välkommen till DatorReparation.se. Vi ger dig tillgång till våra tjänster i enlighet med följande Användarvillkor. Användarvillkoren kan när som helst komma att uppdateras av DatorReparation.se utan särskilt meddelande till dig. Du bör därför löpande kontrollera om det kommit några ändringar. När du använder en specifik DatorReparation.se-tjänst kommer du och DatorReparation.se att vara bundna av de särskilda villkor som gäller för den tjänsten och som från tid till annan anges av DatorReparation.se. Alla sådana villkor är härmed inkorporerade i dessa Användarvillkor. I de flesta fall gäller sådana särskilda villkor för en specifik del av en tjänst och kommer att hjälpa dig hur Användarvillkoren är tillämpliga för den tjänsten, men om det skulle uppstå konflikt mellan villkoren i Användarvillkoren och de särskilda villkoren, skall Användarvillkoren gälla. DatorReparation.se kan också från tid till annan erbjuda tjänster som har egna villkor. I sådant fall skall sådana villkor anges i den tjänst där de är tillämpliga.

2. BESKRIVNING AV TJÄNST

DatorReparation.se erbjuder för närvarande sina användare tillgång till en mängd funktioner on-line, innefattande bl a olika kommunikationsverktyg, forum online, shoppingtjänster och personifierat innehåll via sitt nätverk (”Tjänsten”). Såvida inte annat särskilt anges skall dessa Användarvillkor gälla för varje ny funktion som ökar eller förbättrar Tjänsten, innefattande bl a en ny DatorReparation.se-tjänst. Tjänsten tillhandahålls såsom den är och DatorReparation.se påtar sig inte något ansvar för tillgång, radering, felleverans eller problem med lagring av någon användarkommunikation eller personlig inställning. För att kunna använda Tjänsten måste du ha tillgång till World Wide Web, antingen direkt eller via någon anordning som kan läsa webbaserat innehåll, och betala de avgifter (abonnemangsavgift m.m.) som är associerade med sådan tillgång. Dessutom måste du ha tillgång till sådan utrustning som krävs för uppkoppling såsom dator, modem eller annan utrustning för uppkoppling. Vänligen notera att DatorReparation.se har skapat vissa områden av Tjänsten som kan ha innehåll som endast är avsett för vuxna. Du måste därför vara minst 18 år för att besöka sådana områden.

3. DIN SKYDLIGHET VID REGISTRERING OCH ÖVERVAKNING AV BARN

Du åtar dig att: (a) ange sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv på sätt som efterfrågas för registrering för Tjänsten (nedan benämnt ”Registreringsdata”) och (b) se till att Registreringsdata hela tiden hålls uppdaterad så att den är sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du bryter mot det föregående eller om DatorReparation.se har befogad anledning att tro att informationen du angivit inte är sann, korrekt, aktuell eller fullständig, har DatorReparation.se rätt att neka dig tillgång till Tjänsten eller att säga upp ditt konto och neka dig all användning av Tjänsten eller delar därav såväl nu som i framtiden. DatorReparation.se värnar om säkerhet och integritet för alla sina användare, i synnerhet barn. I anledning härav bör föräldrar som tillåter sina barn att använda Tjänsten hjälpa sina barn vid registrering och ansökan om konto och övervaka sina barns användning av Tjänsten. Genom att tillåta barn tillgång till Tjänsten kommer de att kunna använda samtliga delar av Tjänsten som tillhandahålls innefattande bl a e-post, olika meddelandetjänster och chat. Vänligen notera att Tjänsten är utformad för att passa en bred publik och det är därför din skyldighet som vuxen att avgöra om någon del av Tjänsten och/eller Innehållet (enligt definition nedan i punkt 6) som inte är lämpligt för ditt barn.

4. DatorReparation.se INTEGRITETSPOLICY

För Registreringsdata och viss annan information om dig gäller vår Integritetspolicy. För mer information härom, vänligen läs vår Integritetspolicy.

5. MEDLEMSKONTO, LÖSENORD OCH SÄKERHET

 Du kommer att erhålla lösenord och kontoangivelse när du fyller i vår registreringsanmälan. Du ansvarar för att lösenord och konto hålls hemligt samt för alla aktiviteter som vidtas med ditt lösenord och konto. Du åtar dig att (a) omedelbart meddela DatorReparation.se om obehörigt användande av ditt lösenord eller ditt konto och annat brott mot säkerheten, och att (b) du ”loggar” ut från ditt konto efter varje session. DatorReparation.se ansvarar inte för någon skada som uppstår på grund av din brist att uppfylla villkoren i denna punkt 5.

6. NYTTJANDE

 Den som överför information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelanden och annat material (”Innehåll”), vare sig det görs allmänt tillgängligt eller överförs privat, ansvarar för Innehållet. Detta betyder att du, och inte DatorReparation.se, är ensamt ansvarig för sådant Innehåll som du överför via Tjänsten. DatorReparation.se kontrollerar inte Innehåll som överförs via Tjänsten och garanterar därför inte korrektheten eller kvaliteten av sådant Innehåll. Genom att använda Tjänsten kan du utsättas för Innehåll som är kränkande, opassande eller stötande. DatorReparation.se ansvarar inte i något avseende för Innehåll, innefattande bl a att DatorReparation.se inte bär något ansvar för fel eller uteblivet Innehåll eller för skada på grund av Innehåll som överförs via Tjänsten, oavsett sätt det överförs på. Du medger att inte använda Tjänsten för att: a. överföra Innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, trakasserande, otillbörligt, vulgärt, obscent, rasistiskt eller på annat sätt kränkande eller stötande; b. skada underåriga; c. falskeligen uppträda som någon annan än du är eller på annat sätt uppträda vilseledande; d. förfalska avsändare eller på annat sätt manipulera med avsändaridentitet för att dölja avsändare av Innehåll som överförs via Tjänsten; e. överföra Innehåll som du inte har rätt att överföra (såsom t ex Innehåll av konfidentiell eller känslig natur); f. överföra Innehåll som gör intrång i annans patent, varumärke, hemlig information, upphovsrätt eller annans immateriell rätt; g. överföra oönskad reklam, skräppost, ”spam”, kedjebrev, pyramidspel eller annan form av liknande meddelanden, förutom i de områden (såsom i shoppingdelen) som är avsedda för sådant ändamål; h. överföra material som innehåller virus eller annan programvarukod, filer, eller program som är avsedda för att avbryta, förstöra, skada, eller på annat sätt begränsa funktionaliteten i någon programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning; i. göra avbrott i det normala dialogflödet, göra så att en skärmbild ”scrollar” snabbare än andra användare av Tjänsten kan skriva, eller på annat sätt agera i realtidsutbyten; j. hindra eller störa Tjänsten, servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, eller bryta mot bestämmelser och villkor som gäller för Tjänsten; k. avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon lag eller annan bestämmelse; l. trakassera eller ofreda annan; eller m. samla in eller lagra personuppgifter om andra användare. DatorReparation.se förhandsgranskar inte Innehåll men DatorReparation.se eller någon utsedd av DatorReparation.se äger rätt, men inte skyldighet, att förvägra eller flytta Innehåll som är tillgängligt via Tjänsten. Utan att begränsa det föregående äger DatorReparation.se rätt att avlägsna Innehåll som strider mot dessa Användarvillkor eller som på annat sätt är stötande. Det är ditt ansvar att utvärdera och bära alla risker som ett användande av Innehåll innebär innefattande bl a huruvida Innehållet är korrekt, fullständigt och lämpligt. Du äger inte förlita dig på något Innehåll som skapats av DatorReparation.se, överförts till DatorReparation.se eller någon annan del av Tjänsten. DatorReparation.se äger rätt att bevara och göra tillgängligt Innehåll: (a) till närstående bolag och samarbetspartners över hela världen i syfte att tillhandahålla Innehåll till dig på ett effektivt sätt, (b) i syfte att administrera ditt konto i enlighet med de standardprocedurer DatorReparation.se, närstående bolag eller samarbetspartners använder, och/eller (c) om det krävs enligt lag eller begärs och om det skäligen kan uppfattas som nödvändigt för att: (i) uppfylla lag; (ii) upprätthålla Användarvillkoren; (iii) svara på krav om att något Innehåll bryter mot tredje mans rättigheter; eller (iv) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för DatorReparation.se, dess användare eller allmänheten. Tekniken för och överföringen av Tjänsten, även innefattande ditt Innehåll, kan involvera överföring över olika nätverk, förändras och anpassas till de tekniska krav som finns för överföringen. DatorReparation.se äger rätt att säga upp din rätt till användning av Tjänsten eller del därav om du inte godkänner vad som anges i denna punkt.

7. SÄRSKILDA RÅD FÖR INTERN ANVÄNDNING

Med anledning av att Internet är världsomspännande åtar du dig att efterkomma alla lokala lagar och bestämmelser i ditt uppträdande online och avseende acceptabelt Innehåll. I synnerhet accepterar du att efterkomma tillämpliga lagar för överföring av tekniska data exporterade från Sverige och det land du är bosatt i. När du befinner dig på någon av DatorReparation.se:s webbsidor är du bunden av Användarvillkoren och den tillämpliga lag som gäller för DatorReparation.se:s webbsidor.

8. ALLMÄNT TILLGÄNGLIGT INNEHÅLL ÖVERFÖRT TILL

DatorReparation.se (a) I dessa Användarvillkor betyder ”allmänt tillgängligt område” sådana områden av Tjänsten som är tillgängligt för alla. (b) För sådant Innehåll som du väljer att överföra till allmänt tillgängligt område av DatorReparation.se eller som består av fotografier eller annan grafik ger du DatorReparation.se en världsomfattande, avgiftsfri och icke exklusiv licens att reproducera, ändra, anpassa och publicera sådant Innehåll i Tjänsten för att visa, distribuera till den DatorReparation.se till vilken Innehållet var överfört, eller om det avser fotografier eller grafik, för det ändamål som fotografiet eller grafiken var överförd till Tjänsten. Denna licens gäller endast så länge du väljer att fortsätta att ha Innehållet i Tjänsten och upphör vid den tidpunkt du väljer att ta bort Innehållet från Tjänsten. (c) För sådant Innehåll som du väljer att överföra till andra allmänt tillgängliga områden av Tjänsten ger du DatorReparation.se en avgiftsfri, evig, oåterkallelig, icke exklusiv, rätt att använda, upplåta licens, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk, distribuera, presentera och visa sådant Innehåll (i sin helhet eller i delar) över hela världen och/eller att införliva Innehållet i andra verk oavsett form, media eller teknologi.

9. DIN SKYLDIGHET ATT HÅLLA DatorReparation.se M.FL. SKADESLÖSA

Du medger att hålla DatorReparation.se och dess bolag, närstående bolag och uppdragstagare skadeslösa från varje krav som framställs av tredje man på grund av det Innehåll du överför via Tjänsten, din användning av Tjänsten, ditt brott mot Användarvillkoren eller ditt brott mot någon annans rätt.

10. INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING 

Du medger att inte reproducera eller på annat sätt kopiera, sälja eller exploatera någon del av Tjänsten, användandet av Tjänsten eller tillgången till Tjänsten.

11. ALLMÄNT OM ANVÄNDNING OCH LAGRING

DatorReparation.se kan upprätta särskilda regler för användningen av Tjänsten, innefattande bl a hur många dagar som e-postmeddelanden, andra meddelanden eller Innehåll kan ingå i Tjänsten, hur många e-postmeddelanden som får skickas från eller mottas av ett konto, storleken på e-postmeddelanden som får skickas eller tas emot av ett konto, det maximala utrymmet på disk som tilldelas på DatorReparation.se:s servrar för din räkning, och det maximala antalet gånger och den maximala tiden du äger tillgång till Tjänsten under en given period. DatorReparation.se har inget ansvar för raderandet eller problem med lagring av meddelanden eller annan kommunikation eller annat Innehåll som ingår eller överförs i Tjänsten. DatorReparation.se äger rätt att avaktivera konton som är inaktiva under en längre period. DatorReparation.se äger rätt att när som helst förändra dessa allmänna regler med eller utan meddelande härom.

12. FÖRÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

DatorReparation.se äger rätt att när som helst, temporärt eller permanent, förändra eller upphöra med Tjänsten eller del därav med eller utan meddelande härom och DatorReparation.se kan inte hållas ansvarig mot dig eller tredje man för någon förändring, tillfälligt uppehåll eller upphörande av Tjänsten.

13. UPPSÄGNING

DatorReparation.se äger rätt att säga upp ditt lösenord, konto (eller del därav) eller användning av Tjänsten, och att avlägsna Innehåll inom Tjänsten, oavsett anledning. DatorReparation.se äger vidare rätt att utan särskilt meddelande när som helst upphöra tillhandahållandet av Tjänsten, eller del därav. En uppsägning av din tillgång till Tjänsten kan ske utan att du får ett meddelande härom och DatorReparation.se kan med omedelbar verkan avaktivera eller ta bort ditt konto och all hänförlig information och filer i ditt konto och hindra dig fortsatt tillgång till sådana filer och Tjänsten. DatorReparation.se kan inte hållas ansvarigt för uppsägning av din tillgång till Tjänsten.

14. ANNONSÖRER OCH HANDLARE

Din kommunikation med, eller deltagande i erbjudanden, från annonsörer eller handlare som finns på eller via Tjänsten, innefattande bl a betalning och leverans av varor och tjänster, garantier och andra villkor knutna till detta, är mellanhavanden mellan dig och sådan annonsör eller handlare. Du medger att: (a) DatorReparation.se inte kan hållas ansvarig för skada eller förlust av något slag på grund av sådana mellanhavanden eller på grund av sådana annonsörers och handlares närvaro i Tjänsten, och (b) att för beställningar gjorda av dig, och varje produktspecifikation och produkttillgänglighet som framgår, i Tjänsten (även innefattande DatorReparation.se Shopping) gäller handlarens villkor.

15. LÄNKAR

Tjänsten eller tredje man kan tillhandahålla länkar till andra webbsidor eller funktioner. DatorReparation.se har ingen kontroll över sådana webbsidor eller funktioner och DatorReparation.se är därför inte ansvarigt för tillgången av sådana webbsidor eller funktioner och godkänner inte och ansvarar inte för Innehåll, annonser, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbsidor eller funktioner. Du medger att DatorReparation.se inte ansvarar för skada, direkt eller indirekt, på grund av eller med anledning av användandet eller tillförlitligheten av sådant Innehåll, produkter eller tjänster som är tillgängliga på eller från sådana webbsidor.

16. DatorReparation.se IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tjänsten och programvara som används i samband med Tjänsten (”Programvara”) består av och innehåller egendom som är skyddat av tillämplig lag. Innehåll i annonser som sponsras av annonsörer eller information som presenteras via Tjänsten eller annonsörer är skyddat av lagar för upphovsrätt, varumäke, patent eller annan immaterialrättslig lag. Såvida inte annat anges av DatorReparation.se eller annonsörer äger du inte ändra, hyra ut, leasa, låna ut, överlåta, distribuera eller skapa härledda verk från Tjänsten eller Programvaran, eller del därav. DatorReparation.se upplåter en personlig, icke-överlåtbar och icke exklusiv rätt till dig att använda objektkoden av Programvaran på en dator förutsatt att du inte, eller tillåter annan att, kopierar, modifierar, skapar härledda verk eller på annat sätt försöker härleda källkoden, överlåta, upplåter säkerhet eller på annat sätt överför rätten till Programvaran. Du äger inte på något sätt ändra Programvaran eller använda förändrad version av Programvaran t ex för att erhålla oauktoriserad tillgång till Tjänsten. Du äger inte tillgång till Tjänsten på annat sätt än via det gränssnitt som DatorReparation.se tillhandahåller för detta ändamål.

17. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

A. Din användning av Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls som den är och utan någon som helst garanti för fel, kvalitet, tillgänglighet, anpassning för särskilt ändamål eller intrång i tredje mans rätt. B. DatorReparation.se garanterar inte att (i) Tjänsten kommer att motsvara dina önskemål, (ii) Tjänsten kommer att tillhandahållas utan avbrott, utföras i rätt tid, vara säker eller felfri, (iii) resultaten som erhålls från användandet av Tjänsten är korrekta eller tillförlitliga, (iv) kvaliteten av varor, tjänster, information, eller annat material som köps eller på annat sätt erhålls av dig via Tjänsten kommer att möte dina förväntningar, eller att (v) fel i Programvaran kommer att åtgärdas. C. Nedladdning eller annan tillgång till material genom användandet av Tjänsten sker på egen begäran och egen risk och du bär själv ansvaret för om detta skadar din dator eller gör att du förlorar data. D. Anvisning eller meddelande från DatorReparation.se eller genom användandet av Tjänsten innebär inte att anvisningen eller meddelandet utgör någon form av garanti eller att DatorReparation.se påtar sig något ansvar på annat sätt än vad som anges i dessa Användarvillkor.

18. SKADESTÅNDSBEGRÄNSNING

DatorReparation.se ansvarar inte för direkt, indirekt, följd- eller annan skada, innefattande bl a förlust av vinst, goodwill, användning, data eller annan immateriell tillgång (även om DatorReparation.se har underrättats om möjligheten för sådan skada) som hänför sig till: (i) användningen eller den uteblivna användningen av Tjänsten; (ii) täckningsköp av varor eller tjänster som hänför sig till varor, data, information eller tjänster som köpts eller erhållits eller avtal som ingåtts via Tjänsten; (iii) obehörig tillgång till eller ändring av dig överförd data; (iv) tredje mans uttalanden eller förhållningssätt i Tjänsten; eller (v) annan omständighet på grund av Tjänsten. Trots det nyssnämnda och om du önskar framställa ett krav skall kravet, för att beaktas, framställas senast inom ett (1) år från det att skadan uppstod.

19. VISSA BEGRÄNSNINGAR

Med anledning av att det i vissa jurisdiktioner inte är tillåtet att göra de begränsningar i skadeståndsansvar som framgår av punkterna 17 och 18 ovan är det möjligt att dessa begränsningar inte gäller dig. Inget i dessa Användarvillkor är avsett att begränsa konsumenters rätt enligt tvingande lagstiftning eller begränsa DatorReparation.se:s ansvar för personskada vållat av DatorReparation.se.

20. SÄRSKILT BETRÄFFANDE FINANSIELLA TJÄNSTER

Villkoren i punkterna 17 och 18 gäller även om du avser att skapa eller delta i någon tjänst, erhålla eller efterfråga nyheter, meddelanden eller annan information från Tjänsten avseende bolag, aktiekurser, investeringar eller värdepapper. Tjänsten tillhandahålls endast för informationsändamål och Innehåll som ingår i Tjänsten är inte avsett för handel eller investeringsändamål. DatorReparation.se ansvarar inte för korrekthet, användbarhet eller tillgänglighet av någon information som överförs via Tjänsten eller för handels- eller investeringsbeslut som fattas baserat på sådan information.

21. MEDDELANDEN

Meddelanden till dig kan ges via e-post eller brev. Meddelanden angående förändringar av Användarvillkoren eller andra meddelanden kan även anges genom generella meddelanden i Tjänsten eller genom länkar till generella meddelanden.

22. VARUMÄRKEN

DatorReparation.se, DatorReparation.se:s logotyp, och andra DatorReparation.se-logotyper, produkt- och tjänstenamn är DatorReparation.se’s varumärken och du äger inte rätt att använda dessa varumärken.

23. IMMATERIELL RÄTT

DatorReparation.se värnar om upphovsrätt och annan immateriell rätt och ber våra användare att göra detsamma. Om du anser att det skett ett intrång i din immateriella rätt i Tjänsten ber vi dig anmäla detta enligt vår copyright-policy.

24. GENERELL INFORMATION

Dessa Användarvillkor (även innefattande guidelines och bestämmelser som refereras till häri) utgör parternas fullständiga reglering och gäller för din användning av Tjänsten. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått dessa Användarvillkor ersätts av innehållet häri. Din användning av närbelägna tjänster eller innehåll eller programvaror från tredje man kan vara underkastade ytterligare villkor. För dessa Användarvillkor och parternas mellanhavanden skall svensk rätt gälla. Tvist skall avgöras av svensk domstol. DatorReparation.se:s underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt dessa Användarvillkor eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till dessa Användarvillkor skall inte innebära att DatorReparation.se frånfallit sin rätt i sådant avseende. Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor befinnas ogiltig skall detta inte innebära att samtliga bestämmelser är ogiltiga utan skall skälig jämkning ske med beaktande av parternas intention med bestämmelsen. Indelningen av Användarvillkoren i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka tolkningen av Användarvillkoren.

25. BROTT MOT ANVÄNDARVILLKOREN
Vänligen rapportera brott mot Användarvillkoren till DatorReparation.se